LATVIJAS LOĢISTIKAS KLASTERIS
(Latvian Supply Chain Cluster)

Latvijas loģistikas klasteris (angļu valodā – Latvian Supply Chain Cluster, saīsinajumā LSCC) ir Latvijas Loģistikas Asociācijas nodaļa, kurš dibināts 2009.gadā ar Latvijas Ekonomikas ministrijas finansiālu atbalstu. LSCC kā vadošo ražošanas un loģistikas uzņēmumu, kā arī izglītības, zinātnes un pētniecības iestāžu konsorcijs, ir dibināts ar galveno mērķi – vērtības radīšana visiem piegādes ķēde partneriem, ieskaitot ražotājus, piegādātājus, izplatītājus, klientus un klientu klientus.

LSCC korporatīvā līmeņa ilgtermiņa stratēģija ir pozicionēt LSCC kā ar jūras infrastruktūru saistītu klasteri. LSCC galvenās kompetences ir piegādes ķēžu stratēģijas izstrāde un ieviešana noteiktiem tirgus segmentiem, lai atbalstītu un realizētu uzņēmumu biznesa stratēģijas.

LSCC fokusējas uz biznesa produktivitātes veicināšanu un procesiem, pielietojot SCOR modeli kā standartizētu starp-industriju procesu aprakstu rīku piegādes ķēžu vadībai.

LSCC ir atvērts jauniem biedriem, kuri ir ieinteresēti biznesa un pētniecības iestāžu reģionālajā sadarbībā, kā arī nacionāla un starptautiska tīkla izveidē loģistikas un piegādes ķēžu vadībā.

Latvijas piegādes ķēžu klasteris plāno ierosināt un veicināt starptautisku klasteru kooperāciju dažādu loģistikas un piegādes ķēžu vadības projektu jomā specifiskiem produktiem un/vai industrijām.

LSCC biedru organizācijas ir ieinteresētas dažāda veida sadarbībā, piemēram:

 1. Specifisku produktu piegāžu plūsmu analīze un plānošana
 2. Specifisku produktu piegāžu ķēžu prasību analīze
 3. Piegādes ķēžu stratēģijas izstrāde in ieviešana noteiktam tirgum vai tirgus daļai
 4. Cilvēkresusrsu kapacitātes paaugstināšana, personāla attīstība un apmācība
 5. Specifisku poduktu piegāžu procesu efektivitātes mērīšana, labās prakses piemērošana un procesu pārveidošana
 6. IT sistēmu attīstīšana un integrācija
 7. Licencēšanas un sertifikācijas prasību analīze un pielietošanas veicināšana

Sagaidāmie ieguvumi LSCC biedriem:

 • Jauni partneri, jauni noieta tirgi, samazinātas operatīvās izmaksas;
 • Iespēja zinātniskus pētījumus ieviest komercpraksē;
 • Pateicoties kooperācijai, LSCC iekļausies starptautiskajā apritē;
 • Biznesa produktivitātes un piegādes ķēžu procesu optimizācija, lietojot SCOR modeli kā starpindustriju standarta rīku piegādes ķēžu vadībā.